Federatie Protestantse Parkstadgemeenten Federatie Protestantse Parkstadgemeenten

Federatiebesluit en federatieregeling

De federatie van de Parkstadgemeenten omvat het gehele leven en werken van de drie gemeenten. Er wordt één gemeenschappelijke kerkenraad gevormd, de Federatie Kerkenraad, die de bevoegdheden van de drie betrokken kerkenraden gezamenlijk uitoefent. De predikantstraktementen worden binnen de federatie verzorgd, waarbij elke gemeente naar rato zijn bijdrage levert. Buiten de federatie valt het beheer van de vermogens (de gelden en de gebouwen) door de Colleges van Kerkrentmeesters, dat wordt door elk van de drie gemeenten afzonderlijk bestuurd.
In het besluit tot federatie en de federatieregeling worden de kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd. Er moet nog een keuze gemaakt worden over de wijze van verkiezen van de ouderlingen en diakenen. De gemeenteleden kunnen zich uitspreken om de kerkenraadsleden zelf te kiezen of dat men de verkiezing aan de kerkenraad overlaat. Deze keuze geldt voor de duur van zes jaar en moet daarna opnieuw gemaakt worden. Op dit moment hebben de drie gemeenten de keuze gemaakt om de verkiezing van ambtsdragers aan de kerkenraad over te laten. Het voorstel is deze afspraak voor de federatie te continueren.

Beleidsplan federatie

Zoals een plaatselijke regeling of een gemeentewerkplan altijd wordt ondersteund door een beleidsplan waarop de begroting van de gemeente wordt gebaseerd, is ook een federatie van gemeenten verplicht om een eigen begroting in te dienen op basis van een onderliggend beleidsplan. Dit beleidsplan is één van de documenten die nu zijn voorbereid voor de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten en bevat de uitwerking van de federatieve activiteiten in beleidsvoornemens en randvoorwaarden. We vinden in dit document - naast onze visie op kerk zijn in Parkstad - een schets van de huidige situatie, de voornemens voor de komende vier jaren en de randvoorwaarden waaronder de voornemens moeten worden verwezenlijkt. Het beleidsplan wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld voor de komende vier jaren, zodat ook de voortgang van onze voornemens gevolgd kan worden.

 

Organisatie structuur federatie

De drie gemeenten in de federatie worden bestuurd door de Gemeenschappelijke
Kerkenraad die de bevoegdheden van de drie kerkenraden gezamenlijk uitoefent.
Gemeenschappelijke Kerkenraad (GK)
 • bestaat uit alle predikanten, ouderlingen en diakenen
 • heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid
 • neemt besluiten bij meerderheid van stemmen
 • kiest het Dagelijks Bestuur (DB)
 • bereidt het beleid in de vorm van een beleidsplan voor
 • stelt de begroting vast van de colleges
 • vertrouwt een deel van zijn taken en van de besluitvorming toe aan het Moderamen Gemeenschappelijke Kerkenraad (MGK).
Moderamen Gemeenschappelijke Kerkenraad (MGK)
 • bestaat uit de moderamina van de drie gemeenten
 • handelt zelfstandig alle zaken af, waarvoor het opdracht heeft gekregen van de GK.
Dagelijks Bestuur (DB)
 • bestaat uit een voorzitter, een scriba en een predikant
 • bereidt voor, roept samen en leidt de bijeenkomsten van de GK en de MGK.
Lokale Besturen 
 • zijn de rechtspersonen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie per gemeente onder verantwoording aan de MGK en de GK
 • beheer van het deel van het vermogen dat buiten de federatie gehouden is onder verantwoording aan de lokale kerkenraad.
De benoemde Wijkteams (WT) en de Gemeenschappelijke Colleges en Commissies (GK)
 • bestaan uit ambtsdragers en een grote groep vrijwilligers
 • hebben als taak het werk van de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten uit te voeren binnen de grenzen van het vastgestelde beleidsplan en de begroting.

Online Documenten

Voor de volledige documenten kunt u de onderstaande links gebruiken:
 
Namens de drie kerkenraden, Henk Kremer, Jan van Drongelen en Henk Hagreis 

 
terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.