Intentieverklaring tot samenvoeging van de Protestantse gemeenten in Parkstad Intentieverklaring tot samenvoeging van de Protestantse gemeenten in Parkstad

Doelstelling

De Protestantse Gemeenten Brunssum, Heerlen en Oude Mijnstreek hebben de presentie van de Protestantse Kerk in de regio Parkstad voor ogen. Zij hebben echter als zelfstandige gemeenten binnen de combinatie Parkstad alle drie in meer of mindere mate te kampen met teruglopende financiën, teruglopend ledental en moeite met het vinden van ambtsdragers (en vrijwilligers). Dit heeft in toenemende mate gevolgen voor de bestuurbaarheid en het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Vanwege de financiële situatie neemt het aantal predikantsplaatsen af en zullen er in de nabije toekomst keuzes gemaakt moeten worden in de verdere vermindering hiervan en/of het afstoten van kerkgebouwen.

De drie gemeenten willen in dit proces samen optrekken en gezamenlijk werken aan de blijvende aanwezigheid van de Protestantse Kerk in Parkstad. Daartoe is een samenwerkingsproces in gang gezet.

Het streven is om op 1 januari 2015, of zo spoedig mogelijk daarna, als Protestantse Gemeenten in Parkstad Limburg te komen tot één Protestantse Gemeente (bestuurlijk). Deze gemeente is een vitale geloofsgemeenschap, die herkenbaar aanwezig is in Parkstad. Deze gemeente heeft een sluitende financiële exploitatie en wordt geleid door ambtsdragers en vrijwilligers met bezieling en bestuurlijke daadkracht. Zij kenmerkt zich door gerichtheid naar buiten en staat open voor vernieuwing en revitalisering.

Samenwerking Parkstad fase 2

De Werkgroep Samenwerking Parkstad fase 2 bestaat uit de predikanten, de voorzitters van de kerkenraden en uit elke gemeente een gemeentelid en wordt ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en de gemeenteadviseur. De werkgroep maakt voorstellen voor besluitvorming in de verschillende stadia van het samenwerkingsproces. De drie kerkenraden nemen op basis van die voorstellen besluiten.

De afgelopen jaren heeft de Werkgroep gewerkt aan het naar elkaar toegroeien van de drie gemeenten Brunssum, Heerlen en Oude Mijnstreek. Uitwisseling, ontmoeting en overleg hebben ertoe geleid dat de drie gemeenten op een groot aantal terreinen nauw zijn gaan samenwerken. Genoemd kunnen worden de Parkstaddiensten, kanselruil, het gezamenlijk kerkblad ‘Drieluik’, het programma Vorming en Toerusting en het maandelijks predikantenoverleg. Er is regelmatig overleg en samenwerking aangaande jeugd, pastoraat, diaconaat, ZWO, liturgie en kerkbeheer. Een formele stap werd gezet in de vorming van de Combinatie van de drie gemeenten in Combinatie Parkstad.

Gedurende dit proces werden de gemeenteleden geïnformeerd, werden besluiten toegelicht en de meningen van gemeenteleden gepeild. Dit gebeurde door middel van informatie in ‘Drieluik’ en tijdens gemeentebijeenkomsten.

De kerkenraden en moderamina hebben elkaar jaarlijks ontmoet om elkaar beter te leren kennen en vertrouwd te raken met elkaars gemeenten. De behoefte aan meer samenwerking op bestuurlijk terrein en de moeite die het kost voldoende ambtsdragers te vinden voor elke kerkenraad afzonderlijk, heeft geresulteerd in de wens om de mogelijkheid van de vorming van één kerkenraad te onderzoeken.

Naar fase 3

De Werkgroep Samenwerking heeft een tijdspad ontwikkeld dat loopt van 2012 tot medio 2014, dat de instemming heeft van de drie kerkenraden en waarvan de stand van zaken in de werkgroep wordt bijgehouden.

Als de intentieverklaring ondertekend is door alle drie de kerkenraden gaat er een nieuwe fase in. Er zullen besluiten genomen moeten worden over de organisatievorm, werkwijze en de financiële en beheersmatige aspecten hiervan. Het is niet noodzakelijk op voorhand al besluiten te nemen over het eventuele afstoten van kerkgebouwen.

De drie kerkenraden nemen met het ondertekenen van deze intentieverklaring de verplichting op zich, zich zoveel mogelijk in te spannen om te komen tot de realisering van de doelstelling.

terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.