Pastoraat Pastoraat

Het woord ‘pastor’ betekent ‘herder’.
Dat roept het klassieke beeld op van een herder die zorg draagt voor een kudde schapen.
Deels voldoet dat beeld, waar daartoe geroepen werkers in de gemeente omzien naar andere gemeenteleden, als er reden is om te vieren (bij de geboorte van een kind, of als er een jubileum is bijvoorbeeld), of als er moeilijke tijden zijn (bij ziekte, bij ontslag, of bij een overlijden bijvoorbeeld).
Deels voldoet dat beeld niet meer, waar velen in de gemeente zich toch niet als een kudde makke schapen zien, waar een herder achteraan loopt.
Mensen nemen ook in pastorale zin zelf verantwoordelijkheid op zich, trekken dan ook onderling met elkaar op, leven met elkaar mee in lief en leed, delen blijdschap en zorgen, zonder dat daar een ‘officiële’ pastor of iemand uit de pastorale bezoekgroep bij betrokken is.

Desalniettemin kent de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek een aantal wijken met kerkelijk bezoekers, waarop een beroep kan worden gedaan als men kontakt, zorg, aandacht op prijs stelt. 

De aandacht voor mensen geldt ieder, die prijs stelt op pastoraal contact.
Er is een verschil in de manier waarop mensen bij de kerkelijke gemeente betrokken zijn: de één komt wekelijks naar de kerkdienst, de ander heeft daar veel minder mee en ervaart bijvoorbeeld een gesprekgroep of leerhuis als plaats voor ontmoeting en gesprek.
Het pastorale aanbod staat open voor iedereen. En ook wie helemaal geen lid is van de kerk, maar wel graag eens wil praten, kan een beroep doen op kerkelijk bezoekers of de predikant. 

Pastorale Raad

De organisatie van het pastoraat wordt verzorgd door de Pastorale Raad, waaraan de ouderlingen van de gemeente verbonden zijn:
Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd

 • de zorg voor de gemeente als gemeenschap
 • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire taak
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen en tezamen met de predikant
 • de herderlijke zorg, onder meer het bezoeken van de leden van de gemeente

Van de Pastorale raad maakt tevens deel uit:

 • De jeugdouderling
 • De ouderling vluchtelingenwerk

Wijkcontactpersonen

 • Henriëtte Byrnes-Baauw: voor de wijken Kampstraat, Lichtenberg, Kakert, Doctor Calsstraat, Strijthagen, Schaesberg
 • Ada Hagreis-v.d.Berg: voor de wijken Heihof, Oude Heide, Brunssumerweg, Steenenkruisweg, Waubach, Heerlerbaan
 • Henk Bastiaan-Net: voor de wijken van Kerkrade

Pastoraat in de Meander-groep:

ds Silke Krüger-Kling verzorgt vieringen en pastoraat in de huizen van stichting Meander.
Contact kan met haar worden opgenomen:

Predikant:

Er kan ook een beroep worden gedaan op de predikant, met name in crisissituaties.

Vluchtelingenpastoraat PGOM

"Gij moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want zelf zijt gij vreemdelingen geweest in Egypte" (Deut.10: 19).

Met dit besef wordt in het vluchtelingenpastoraat gezocht naar een manier om de vreemdeling in onze eigen leefomgeving zoveel mogelijk bij te staan in zijn pogingen om hier een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij wordt niet gekeken naar de (godsdienstige) achtergrond van de asielzoeker. Er is grote aandacht voor hun geestelijke problemen, daarnaast wordt geprobeerd oplossingen te zoeken voor hun praktische problematiek. (Tand)artsen zoeken, contacten leggen met advocaten, begeleiden bij afspraken met IND ambtenaren, bemiddelen bij contacten met andere instanties zoals ziekenhuizen, scholen, maar ook met Nederlandse medeburgers. In een enkel geval wordt voorzien in de kosten van levensonderhoud; daarvoor moeten dan voortdurend fondsen gevonden worden. Gelukkig helpen hierin de diaconieën van de eigen en omringende gemeenten. Maar het belangrijkste blijft de vreemdeling serieus te nemen en open te staan voor wat hem/haar persoonlijk bezig houdt. 

Voedselbank

De Voedselbank Limburg-Zuid heeft als doelstelling het verzorgen van gratis voedselpakketten. De pakketten, die elke week worden uitgedeeld, zijn samengesteld met voedsel die leveranciers gratis ter beschikking stellen. Zo wil de voedselbank verspilling van voedsel tegengaan en zorgen dat mensen die het financieel niet breed hebben toch elke week fatsoenlijk kunnen eten.
Onder duidelijke voorwaarden kan iedereen, ongeacht kleur, geloof, geslacht of leeftijd, van de diensten van de voedselbank gebruik maken.

De werkwijze is als volgt:
Via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, riagg enz., kan een gezin worden aangemeld.
Het is de bedoeling dat de ontvanger op een aangegeven dag en lokatie het pakket zelf komt ophalen. Dit gebeurt doorgaans op donderdag of vrijdag bij zogenaamde verdeelpunten, zoals verdeelpunt Landgraaf.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.
De Voedselbanken in Nederland ontvangen geen structurele subsidiestromen.
Op lokaal niveau worden enkele initiatieven wél ondersteund door de betreffende gemeente, maar dit is incidenteel.
Met name de exploitatiekosten zoals brandstof, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden, enz. worden betaald uit giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven.
Voor specifieke projecten zoals transportmiddelen, koel/vries ruimte e.d. worden fondsen aangeschreven voor een financiële ondersteuning.
De collectes in de adventstijd in de drie Parkstadgemeentes waren bedoeld als bijdrage voor de aanschaf van een koel/vriesauto voor de voedselbank Landgraaf.
Stichting Voedselbank Limburg Zuid is op 3 juni 2005 opgericht door Richard Stille en Hannie en Harrie Verweij.

Voedselbank Limburg Zuid voedt en kleedt nu wekelijks ruim 400 gezinnen in Zuid-Limburg en is daarmee de grootste voedselbank in Limburg.
Voedselbank Limburg Zuid heeft locale uitgiftepuntenin Schaesberg, Heerlen, Vaesrade, Kerkrade, Brunssum, Maastricht-Oost, Maastricht-West, Urmond, Sittard en Geleen. Het distributiecentrum is gevestigd in Landgraaf. Voedselbank Limburg Zuid wordt uitsluitend gerund door (ruim 60)vrijwilligers. Doelstelling is om eind 2009, 450 gezinnen elke week te kunnen helpen.

Voor verdere informatie: www.voedselbanklimburg.nl

terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.