Gang door de liturgie Gang door de liturgie

Gang door de liturgie

Als we de gang door de liturgie beschrijven, kunnen we dit beschrijven aan de hand van vier ‘rubrieken’:

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Voorbereiding op de eredienst aan de Ene, de ontmoeting met de Eeuwige in het Woord en aan de Tafel

 • De paaskaars brandt, het licht daarvan deelt zich in tweeën op de kaarsen op tafel, om verder te worden verspreid. Soms wordt daar nog meer betekenis aan gegeven: zoals: kerk en wereld, thora en evangelie.
 • Groet – dat is iets anders dan een ‘goede morgen’. Dit is een ambtelijke groet. De voorganger néémt niet zomaar het woord. Hij groet de gemeente: De Eeuwige is met u! En in de wedergroet kríjgt hij het woord van de gemeente: De Eeuwige is ook met u! – ga door, durf het aan de Schriften voor ons te openen en te verkondigen, doe het maar met hulp van de Eeuwige!
 • En daarom is er dan ook direkt daarna de bemoediging: Onze hulp is in de NAAM van de Eeuwige. En die NAAM is: Ik zal er zijn!
 • Deze bemoedigde gemeente bidt dan het drempelgebed: een gebed op de drempel van buiten naar binnen, waarin we onze tekorten, onze vragen, onze twijfels onder woorden brengen en bidden dat de ENE ons een weg zal wijzen.
 • Psalm van de zondag – een psalm, omdat we van Israël vandaan komen
 • Smeekgebed met het oog op de nood van de wereld, waar we net vandaan komen. We komen niet ‘blanco’ binnen, de krant en het journaal zitten in hoofd en hart, en we kunnen niet doen alasof er niks aan de hand is: we willen dat noemen, kort en krachtig: o God, kijk nou toch eens, hoe we er hier aan toe zijn, ontferm U toch!
  • (een smeekgebed voorafgaand aan het Kyrië is geen concrete voorbede voor het één of ander, dat komt later, in de voorbeden – een smeekgebed is een nog wat ongearticuleerd roepen naar de hemel, ook namens allen in heel deze schepping die niet (meer) roepen kunnen)
 • Gezongen Kyrië in allerlei vormen en varianten: strofisch, in liedvorm, als Taizé-acclamatie, gesproken
 • Gloria, met het Kyrië een twee-eenheid: de roep om ontferming klinkt vanuit het vertrouwen dat de NAAM van de Ene waar is: Hij zal er zijn, Zijn NAAM wordt geprezen! (Er is geen Gloria in advent en veertig-dagen-tijd)

 DIENST VAN DE SCHRIFT 

 • Gebed van de zondag/gebed bij de opening van de Schriften
 • Opstap naar de kindernevendienst: in een gesprekje met de voorganger wordt de verbinding gelegd tussen de thematiek van de dienst en de kindernevendienst, waar het gaat over hetzelfde bijbelgedeelte, terwijl er in de tijd van advent en veertig dagen veelal een bijzonder kinderproject is – de kinderen nemen licht van de paaskaars mee naar de nevendienst
 • Schriftlezingen en liederen.
  Er wordt gebruikt gemaakt van een leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland:
   - hierdoor komt de Schrift in alle veelkleurigheid aan de orde, en tegelijk meer geordend
   - niet alleen teksten die de voorganger ‘goed liggen’ komen aan de orde, maar ook andere, meer weerbarstige gedeelten
   - er is veel begeleidend materiaal, teksten, liederen, exegese, zowel voor de hoofddienst als voor de kindernevendienst
   - ook als men ergens anders ter kerke gaat, waar dit rooster wordt gevolgd, kan men de lijn van een lezingenserie volgen
 • Uitleg en verkondiging
 • Muziek
 • Lied 

DIENST VAN DE TAFEL 

Zie ook verder hieronder over ‘Maaltijd van de Heer’

Nu verplaatsen de liturgische handelingen zich van de katheder naar de tafel: de tafel van het samen delen, de tafel waarop de gemeente antwoordt geeft op het horen van de Stem in de Dienst van de Schrift. Daar komen wij zelf aan het woord, in woorden en daden.

 • Mededelingen over het leven van de gemeente: we delen ook tijd en aandacht met elkaar
 • De inzameling van de gaven
 • Indien van toepassing: gedenken van een overledene uit de gemeente met licht van de paaskaars
 • Dankzegging en voorbeden. De voorganger verwerkt de door gemeenteleden ingebrachte gebedsintenties tot een voorbede
 • Stil gebed
 • Nodiging tot de tafel, zo open en uitnodigend als maar kan geformuleerd
 • Tafelgebed (soms met liturgische gezangen uit de Schrift: Sanctus [Jesaja 6 : 3] en Benedictus [Lofzang van Zacharias Lukas 1 : 68vv])
 • Gebed des Heren (‘Onze Vader’)
 • Agnus deï (Lam Gods – Johannes 1 : 36) tijdens het breken van het brood
 • Vredesgroet – waarin we elkaar bevestigen en bemoedigen met het oog op onze roeping in de wereld
 • Gemeenschap van brood en wijn
 • Dankzegging 

DIENST VAN DE WEGZENDING 

 • Slotlied
 • Zegen – de gemeente wordt gezegend om in het leven door de week tot een zegen te zijn.
 • De zegen kan met open ogen en open handen ontvangen worden: kijk maar naar die zegenende handen, die u als het ware worden opgelegd – kijk en voel maar dat u gezegend wordt
 • Collecte bij de uitgang
 • Begroeting bij de uitgang van de kerkzaal

In de grote zaal is er altijd gelegenheid tot ontmoeting bij koffie, thee, limonade

terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Kerkdienst Anders -
datum en tijdstip 31-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 07-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 14-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.