Kerkdiensten in Landgraaf Kerkdiensten in Landgraaf

Vieren

De gemeente komt elke zondag, op de feest- en gedenkdagen, en ook wel op andere momenten bij elkaar om de liturgie te vieren.

Dit “vieren” doen we met grote vreugde, met jong en oud, met de klassieke inzet van het Oecumenisch Ordinarium (een orde van dienst, gebaseerd op brede internationale oecumenische overeenstemming over de basiselementen van de liturgie, zoals die door de eeuwen heen is ontwikkeld en gegroeid), maar ook met ruimte voor experiment, creativiteit, variatie.

Onze vieringen zijn divers van opzet: vieringen van Schrift en Tafel, ook met de kinderen, een drempeldienst voor brugklassers, jongerenvieringen, vieringen met de ZWO-groep, vieringen met medewerkers en bewoners van de Op de Bies, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, vieringen met de doop, Taizé-vieringen, vieringen met de cantorij of andere koren en/of instrumentalisten, vieringen met andere Parkstadgemeentes, oecumenische vieringen, enz.

Rooster van kerkdiensten

Klik hier voor een actueel rooster van de kerkdiensten. 

(Basis)liturgie

 • De liturgie van de kerk kan getekend worden als een ellips met twee brandpunten:
  • De Dienst van de Schrift
  • De Dienst van de Tafel
  Dat wordt zichtbaar gemaakt doordat de Dienst van de Schrift geleid wordt vanachter de katheder, en de Dienst van de Tafel vanachter de tafel.

   
 • Liturgie is de vormgeving van de eredienst. Het gaat om eredienst aan de EEUWIGE. Daartoe komt de gemeente samen. Uit een roerige, bedrijvige wereld stappen kerkgangers een andere wereld binnen, de gewijde ruimte van de liturgie, plek van ontmoeting met de ENE door gebed, lezing van de Heilige Schrift, de viering van de Maaltijd van de Heer.
  Dat vraagt om omschakeling, concentratie. Daarom willen we ons best doen om zo’n vijf minuten voor de dienst in ieder geval in de consistorie tot rust en stilte te komen; het pianospel zal ongeveer één minuut voor aanvang van de viering ophouden, zodat ook de kerkgangers tot stilte en tot concentratie kunnen komen.
   
 • Natuurlijk is de samenkomst van de gemeente ook een sociaal gebeuren! Dus ruimer vooraf en na afloop van de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven!
   
 • Achter in de kerk, bij de ingang, is een mandje met memobriefjes en een pen, waarop kerkgangers gebedsintenties kunnen opschrijven; de diaken van dienst haalt tijdens de inzameling dit mandje op en brengt het naar de tafel.
   
 • De liturgie wordt samen gevierd. Dus niet door een voorganger met een gemeente als ‘publiek’, als toehoorder. Maar samen. Dat wordt herkenbaar doordat allerlei elementen in de liturgie samen worden gezegd of gezongen, of in beurtspraak en wisselzang. En doordat anderen dan de voorganger een taak hebben in de liturgie: de ouderling van dienst bij begroeting, Schriftlezing en mededelingen, de diaken bij de dienst van de Tafel (inzameling van de gaven, voorbeden), de kinderen bij het aansteken van de kaarsen, leden van de ZWO-groep bij de presentatie van een aktie, e.a.
   
 • Er is elke zondag kindernevendienst. De kinderen tot 12 jaar zijn iedere week tijdens de kerkdienst actief bezig in de koffiezaal in “De Ark”. Deze kindernevendienst wordt geleid door ouders die volgens een rooster dienst hebben. Voor het programma wordt gebruik gemaakt van het blad “Kind op Zondag”. Speciale aandacht krijgt het Kerstproject, waarbij kinderen ook actief betrokken zijn bij de kerkdienst.
   
 • In de kerk worden kleuren gebruikt: u ziet dezelfde kleur terug komen in het antependium [wat betekent: voorhangend (kleed)] en in de stola van de voorganger:
  • wit (de enige bijbelse kleur): de kleur die duidt op licht, feest, reinheid
  • rood: de kleur van vuur en passie (de Geest!), maar ook van het bloed van martelaren – het is de kleur van de kerk en haar ambtsdragers
  • paars: de kleur van inkeer, concentratie, boete, rouw
  • zwart: als alle kleur ontbreekt (Goede Vrijdag)
  • groen: de kleur van hoop, groei, toekomst

Kerkelijk jaar

Advent:

 • 1e advent: zondag Ad te levavi – ‘tot U hef ik mijn handen’ (psalm 25)
 • 2e advent: zondag 'Populus Sion' = Gij volk van Sion, zie, de naam des Heren komt van verre om de volkeren te verlossen (o.a. Jesaja 40 : 9)
 • 3e advent: zondag Gaudete – Verblijdt u (Filippenzen 4 : 4)
 • 4e advent: zondag Rorate – Dauwt, hemelen, van omhoog! (Jesaja 45 : 8)
 

Kersttijd:

 • Kerstavond/nacht
 • Kerstmorgen
 • 2e kerstdag: Gedenkdag van Stefanus
 • Zondag in de kerst-octaaf (de acht dagen van kerst) (zondag van de ‘onschuldige kinderen’)
 • Epifanie (Verschijning)
 • Zondagen na epifanie
 

‘Aswoensdag’: begin van de veertig-dagen-tijd, met:

 • Zondag Invocabit (roept hij MIJ aan, dan antwoord IK - naar psalm 91)
 • Zondag Reminiscere (gedenk Uw erbarmen – naar psalm 25a)
 • Zondag Oculi (ogen) (mijn ogen zijn gericht op de ENE – naar psalm 25b)
 • Zondag Laetare (verheug u met Jeruzalem – naar psalm 122)
 • Zondag Judica (verschaf mij recht! – naar psalm 43)
 • Palmzondag (Hosanna, voor wie intocht houdt – naar psalm 24)
 

De drie heilige dagen van pasen:

 • Witte Donderdag de Maaltijd van de Heer – het licht van de paaskaars gedoofd
 • Goede Vrijdag de Heer gestorven – alles is leeg en zwart
 • Paasnacht het nieuwe licht!

Paastijd:

 • Paasmorgen
 • Beloken pasen (de luiken gaan ervoor)
 • Zondag Misericordias Domini (de barmhartigheid van de ENE)
 • Zondag Jubilate (psalm 66)
 • Zondag Cantate (psalm 98)
 • Zondag Rogate (bidt!) (psalm 66)
 • Hemelvaartsdag
 • Zondag Exaudi (Hoor! – psalm 27)
  • (ook wel: zondag Weeskind - naar Johannes 14 : 18)
 • Pinksteren (psalm 68)
 

Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)

Zondagen na Trinitatis / zondagen ‘door het jaar’

Zondagen van de voleinding:

1e, 2e en 3e zondag van de voleinding 

Op de derde zondag van de voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar: gedachtenis der overledenen 

Maaltijd van de Heer

Ongeveer eens per maand wordt de Maaltijd van de Heer gevierd als maaltijd van verbondenheid met Jezus en met elkaar. Het delen van brood en wijn wordt ook gezien als diaconaal (dienstbaar) teken van delen met ‘minderbedeelden’ in stad, land en wereld, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Diakenen hebben een belangrijke functie bij de viering van de Maaltijd van de Heer.

Iedereen die zich geïnspireerd weet door de levensweg die Jezus ging, wordt genodigd om brood en wijn te ontvangen. Niemand wordt buitengesloten. Ook kinderen zijn hartelijk welkom. Zij helpen na de kindernevendienst mee met het binnendragen van schalen en bekers in de kerkruimte.

De maaltijdvieringen in onze gemeente kenmerken zich door een biddende viering. Voorafgaand aan het delen van brood en wijn is er niet een dogmatisch formulier, maar een liturgisch tafelgebed, gesproken of gezongen.

De gemeenschap van brood en wijn wordt ervaren in een kring door heel de kerkruimte heen, waarbij brood en wijn in de kring aan elkaar wordt doorgegeven, met welgekozen woorden, waarvan voorbeelden in het liturgieblad worden aangegeven. Er kan gekozen worden voor het drinken van wijn of druivensap. 

Doopdiensten

In de gemeente kan voor een kind of voor een volwassene gevraagd worden de heilige Doop te bedienen. Door het sacrament van de doop wordt een mensenkind opgenomen in de geloofsgemeenschap, die samen met de dopeling of diens ouders belijdenis doet van haar geloof in de God van Israël, in Jezus Messias en in de Geest die van deze beiden uitgaat.

Dat geloof is een geloof dat uitgaat van Gods liefde voor mensen, die voorafgaat aan alles wat mensen tijdens hun leven doen.
Wie zich door deze God geïnspireerd weten kunnen de doop aanvragen, voor zichzelf, of voor hun kind(eren). De gemeente Oude Mijnstreek vraagt niet per sé dat de aanvragers belijdend lid van de kerk zijn.

Soms wordt de vraag gesteld: ik zou ons kind graag willen laten dopen, maar mijn partner gelooft niet. Hoe moet dat?
Ons antwoord zal zijn: Jullie voeden je kind samen op, en je partner geeft jou de ruimte om je kind voor te gaan op de weg van het geloof. Dat betekent dat je partner een eigen vraag beantwoordt bij de doop van jullie kind, een vraag die hij/zij oprecht met ‘ja’ kan beantwoorden. 

Zegening van levensverbintenissen

Het beleid van onze gemeente biedt de ruimte voor het zegenen van duurzame levensverbintenissen van twee mensen: zowel voor hen die in het huwelijk treden als voor paren (hetero of homo), die duurzaam samenwonen en de zegen over hun relatie wensen.

Voorafgaand aan een viering met de zegen vinden gesprekken plaats, waarin samen wordt gesproken over de betekenis van de zegen en de invulling van deze viering.

De zegen kan zowel plaatsvinden “in het midden van de gemeente” (dus: in een zondagse viering) alsook op een ander gekozen moment door de week.

Een paar dat de zegen over hun levensverbintenis wenst, kan daartoe contact opnemen met de predikant. 

Uitvaartdiensten

Indien nabestaanden van een overledene een kerkelijke uitvaart wensen voor hun dierbare (vanuit de Ark of in de aula op één van de begraafplaatsen/crematoria in de buurt), dan gaat de gemeente van harte in op dit verzoek.

Vorm en inhoud van de uitvaartdienst worden enerzijds bepaald door de liturgie van de kerk, terwijl anderzijds met familie of andere nabestaanden het gesprek gevoerd wordt over eigen inbreng en andere wensen en ideeën (teksten, gedichten, liederen, rituelen).

Het is aan te raden met het oog op afspraken voor een uitvaart tijdig contact op te nemen met de predikant, zodat ook datum en tijd in overleg met de predikant tot stand kan komen. 

Oecumenische vieringen

Hoewel de oecumene af en toe erg onder druk staat, zijn wij blij met de oecumenische contacten die er bestaan.

Oecumenische vieringen zijn er

 • In de week van gebed voor de eenheid van de christenen, jaarlijks in januari: dan vieren we samen met de Protestantse Gemeente Heerlen en de Andreasparcohie Heerlerbaan
 • In september is er een oecumenische processie en oogstdankviering met pastores, medewerkers en bewoners van Op de Bies, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
 • In december: de kerstviering van het Vrouwengilde Landgraaf, in de Petrus- en Pauluskerk van Schaesberg

Medewerking wordt ook verleend aan bijeenkomsten op 4 mei ter gelegenheid van de dodenherdenking: in de Petrus- en Pauluskerk in Schaesberg en in de Vredeskapel in Kerkrade.
In de Lambertuskerk in Kerkrade wordt op 30 april een oecumenische thematische viering gehouden. 

Musici

De gemeente kan rekenen op de medewerking van enkele kundige musici, die de gemeentezang begeleiden op de piano, terwijl ook andere instrumentalisten hun bijdrage leveren 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Kerkdienst Anders -
datum en tijdstip 31-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 07-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 14-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.