Jaarrekening 2017 van het College van Kerkrentmeesters PGOM Jaarrekening 2017 van het College van Kerkrentmeesters PGOM

De jaarrekening 2017 is op 5 april 2018 vastgesteld door de kerkenraad.

Voor de volledige jaarrekening 2017 met daarin ook ter vergelijking de begroting van 2017 en de jaarrekening 2016 kunt u het volgende document openen: Jaarrekening 2017.
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen  € 2.300 € 1.054 € 1.985
Bijdragen gemeenteleden  € 33.200 € 34.444 € 33.517
Subsidies en overige bijdragen van derden  € 4.300 € 4.716 € 5.230
Totaal baten  € 39.800 € 40.214 € 39.428

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 22.400 € 20.380 € 27.568
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 4.300 € 2.537 € 1.762
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 2.800 € 2.828 € 3.221
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 9.600 € 13.099 € 9.126
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 2.800 € 1.085 € 1.295
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 6.100 € 5.844 € 5.739
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € 2.100 € 1.191 € 2.307
Totaal lasten  € 50.100 € 46.964 € 51.018
 
Resultaat (baten - lasten)  € -10.300 € -6.750  € -11.590

Hoofdpunten uit de jaarrekening 2017

Voor de toelichting op de ‘Staat van baten en lasten over 2017’ zie bladzijde 10 van de volledige jaarrekening.

Baten
Opbrengst uit verhuur € 350. De renteopbrengsten (€ 704) dalen nog verder. De post levend geld (€ 33.741) blijft op het niveau van 2016. De post Subsidies en bijdragen (€ 4.716) is op het niveau dat past bij de omvang van de gemeente en het hebben van 0,2 predikantsplaats.

Lasten
De lasten van het kerkgebouw (€ 13.099) omvat onderhoud, verzekering en de kosten voor energie en water. In 2017 zijn de koste relatief hoog omdat de erfafscheiding met de buren hersteld is. De post pastoraat (€ 20.380) omvat alle kosten rond de 0,2 predikantsplaats en de kosten van voorgangers in diensten. De kosten voor kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten (€ 2.537) bevat onder andere het jeugdwerk. De post verplichtingen en bijdragen (€2.828) omvat de afdrachten aan de PKN organisatie. De post vergoedingen (€ 1.085) heeft onder meer betrekking op de betalingen aan organisten. Beheer en Administratie (€ 5.125) omvat onder andere de kosten voor Aktie Kerkbalans, KerkWebradio, de ledenadministratie, de administratie en het opstellen van de jaarrekening. De overige Lasten (€ 1.191) bestaan hoofdzakelijk uit de afdracht collecten(€ 607) en de niet uit abonnementsgelden gedekte kosten van het kerkblad Drieluik (€ 882).

Nadelig saldo
Het negatieve resultaat uit gewone activiteiten is min € 6.750, iets minder negatief dan begroot. De inkomsten waren wat hoger dan begroot en de uitgaven juist iets lager.

Nadere informatie

Als u een exemplaar van de jaarrekening wilt ontvangen of als u een toelichting over deze jaarrekening wenst, neemt u dan contact op met Henk Hagreis, tel. 045 – 532 72 69 of email: "kerkrentmeester.landgraaf@pknparkstad.nl”.

 


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Kerkdienst Anders -
datum en tijdstip 31-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 07-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 14-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.