Beleidsplan 2007-2011 Beleidsplan 2007-2011

"Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst"

Inleiding

Dit beleidsplan is bedoeld voor de komende vier jaren. Wanneer we ons als gelovige gemeenschap bezighouden met de toekomst, dan praten we altijd met twee woorden.

Het eerste woord is dat de mens de toekomst inderdaad niet in de hand heeft. De toekomst is altijd weer onvoorspelbaar, onvoorstelbaar en nieuw. Alles wat een mens doet, is voorlopig. En dat betekent dat we onze plannen, in geloof gemaakt, ook door inzichten door geloof verkregen, kunnen laten bijstellen. Het is ook een groeiplan.

Het tweede woord is dat we bepaalde ontwikkelingen, waarover en waarvan we in het verleden hebben geleerd en die we in het heden waarnemen, ook serieus dienen te nemen in het maken van plannen. In de kerkgeschiedenis doen we ook niets anders. En het gaat niet aan, om Gods water over Gods akker te laten lopen.

Wij willen zijn als een volk dat leeft, niet als een volk dat verwildert. En dus hebben we wat met een visioen, dromen we een droom, willen we bouwen aan een toekomst.

Een volk, Gods volk onderweg, leeft ergens naar toe, maar doet dat altijd vanuit bepaalde bronnen.

Daaruit komt inspiratie, lange adem, duurzame energie, om vol te houden, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Situatieschets

Dit beleidsplan is een volgende in een reeks. We bouwen hierbij voort op dat wat we bij evaluatie van voorgaande plannen hebben geleerd. Bij het formuleren van het beleid van onze Protestantse Gemeente te Heerlen (hierna: PGH) voor de komende jaren is de onderstaande missie uitgangspunt. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een aantal ontwikkelingen en feiten.

Zo willen we wel graag een jonge kerk zijn, maar de cijfers wijzen uit, dat ieder jaar een flink aantal jongeren Parkstad verlaat om elders te gaan studeren of werken. Met dat verschijnsel hebben we ook in de PGH te maken. Er zijn relatief weinig jongeren onder onze gemeenteleden. Er lijkt sprake van een geringe aantrekkingskracht voor jongeren en voor de middengroepen in de leeftijd van 25-40 jaar.

Een tweede ervaring is, dat het steeds lastiger wordt om gemeenteleden bereid te vinden om ambtsdrager te worden om zodoende de bestuurskracht van de kerkenraad op peil te houden en medeverantwoordelijkheid te willen dragen voor de pastorale zorg binnen onze gemeente.

Het gaat immers om specifieke taken, waarvoor een zekere bekwaamheid gevraagd mag worden, gecombineerd met enige (v)aardigheid in het vergaderwerk. Wanneer er teveel vacatures zijn, heeft dit gevolgen voor de zittende kerkenraadsleden, die hierdoor te zwaar belast kunnen worden. Bovendien is een opeenhoping van taken niet wenselijk. We zullen ons dus nader bezinnen op het vrijwilligersbeleid, in het besef dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend.

Gelukkig kan het gemeenteleven gaande blijven mede dankzij de trouwe en soms jarenlange inzet van een flink aantal vrijwilligers zonder ambt. Het is belangrijk de waardering voor deze gemeenteleden vanuit de kerkenraad nadrukkelijk te laten blijken en hiervoor initiatieven te nemen, bijvoorbeeld een regelmatig te organiseren ‘gezellige avond’. Het vinden van nieuwe jonge vrijwilligers verloopt moeizaam.

In dit beleidsplan wordt uitgegaan van één professionele kracht: de fulltime predikant. Sinds 1998 is er naast de fulltime predikant een kerkelijk werk(ster)er werkzaam geweest voor jeugdwerk; vorming en toerusting en diaconale ondersteuning. In 2006 zijn deze werkzaamheden beëindigd. Hierdoor moeten we ons opnieuw bezinnen of professionele ondersteuning van de fulltime predikant van onze gemeente zinvol is.

Om regelmatig te kijken of we op de goede manier bezig zijn, worden toetsmomenten ingebouwd. Na vaststelling van dit plan door de kerkenraad zal daarom tweejaarlijks een toetsing plaats vinden om het beleid en het daaruit voortvloeiende actieplan bij te stellen. Jaarlijks zal het moderamen de jaarplanning bijstellen.

Missie

De missie die wij als PGH willen uitdragen en die onze identiteit nadrukkelijk bepaalt:

 1. Wij aanvaarden de Bijbel als inspiratiebron. Hierin leren wij Gods bedoelingen met ons/deze wereld kennen;
 2. Wij willen navolgers van Jezus Christus zijn en willen een geloofsgemeenschap zijn met het oog op God, elkaar en de wereld;
 3. Daarbij zoeken we de samenwerking in zaken die we kunnen doen met andere christelijke geloofsgemeenschappen en wel op gebieden, waar wij raakvlakken hebben.
 4. Wij willen zijn als een gastvrije herberg:
  • die midden in de maatschappij staat met een open oog voor de nood van de wereld
  • waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen zich vrij en aanvaard weten
  • waar een plek is voor jongeren en ouderen, armen en rijken, mensen met geloofs- en levensvragen.

Beleidsvoornemens

Om onze missie te verwezenlijken, formuleren wij de hieronder staande beleidsvoornemens. De volgorde waarin de beleidsvoornemens per relatie worden genoemd geeft tevens de prioriteit aan.

Met het oog op onze relatie tot God

 1. Zorgen voor aansprekende wekelijkse kerkdiensten met een afwisselend karakter.
  Vormgevingen:
  • Zangdiensten (ook met inzet van koren), jeugddiensten, toneeldiensten, themadiensten, diensten waarin sprekers worden uitgenodigd;
  • Waarin plaats is voor muzikaliteit, meditatie, gebed, stiltemomenten en bijbelstudie;
  • Waarin gebruik wordt gemaakt van eigentijdse middelen, zoals beeldtaal (beamer en film).
 2. Zorgen voor Vorming & Toerusting.
  Vormgevingen:
  • Waarin sprake is van een laagdrempelig aanbod voor zowel jong als oud, voor zowel kerkelijk meelevenden als voor mensen die hun verbondenheid met geloof en kerk meer afstandelijk of incidenteel beleven;
  • Streven is om dit door korte sessies van enkele bijeenkomsten te doen, die min of meer op ad hoc basis worden georganiseerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij gebleken behoeften.
 3. Een Canon van Bijbel en Kerk vaststellen waarin is gemarkeerd wat wij als waardevol beschouwen om door te geven aan elkaar en de generaties na ons.
  Vormgeving:
  Met dit voornemen bedoelen we de komende 4 jaar de identiteit van onze Protestantse Gemeente helder te krijgen. Enkele uitgangspunten: verhalen uit de Bijbel; personen; situaties uit de kerkgeschiedenis; geloofsgetuigen aan wie wij schatplichtig zijn in onze eigen plaatselijke geschiedenis en daarvoor.

Met het oog op de relatie tot elkaar

 1. Het organiseren van groothuisbezoeken met alle categorieën gemeenteleden (jeugd, midden- groep, ouderen, maar ook met avondmaalsvieringen op andere locaties zoals verzorgingscentra) waardoor gemeenteleden elkaar beter leren kennen en onderling pastoraat wordt bevorderd.
 2. Het extra aandacht geven aan de zogenaamde ‘middengroep’ van 12-25 en 25-40 jarigen.
 3. Ondersteuning verwerven voor de predikant, omdat haar taak veelomvattend is. Dit is o.a. bij begrafenisdiensten, groothuisbezoeken en avondmaalsdiensten/ bezoekwerk in zorgcentra.
 4. Het werven en motiveren van ambtsdragers en vrijwilligers via speciaal op hen gerichteinformatie en activiteiten.
 5. Het onderzoeken van de mogelijkheid van de opzet van een “open huis” waar gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en elkaar beter kunnen leren kennen.
 6. Het opsporen en bespreekbaar maken van verborgen armoede in onze eigen gemeente en helpen waar mogelijk.
 7. Het ondersteunen van gemeenteleden bij praktische vragen op het gebied van sociale wetgeving; belastingen e.d. Daarbij zou verwijzing naar zowel externe expertise als expertise in eigen kring tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Met het oog op de relatie tot de wereld

 1. Het continueren van geldinzameling en -uitdeling t.b.v. diaconale projecten in de regio en in Nederland.
 2. Het continueren van geldinzameling en -uitdeling t.b.v. activiteiten in het kader van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) waarbij de doelen met name worden aangereikt door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hierbij speelt de bewustmakingvan de problematiek in de derde wereld een belangrijke rol.
 3. Het stimuleren van gemeenteleden om zich plaatselijk in te zetten op maatschappelijk gebied, waarbij wordt aangesloten bij wat op dat gebied al bestaat.
 4. Het present zijn als gemeente bij plaatselijke manifestaties die onze steun verdienen.
 5. Het presenteren van onze activiteiten via kerkblad Drieluik en website en zoeken naar andere aansprekende vormen van publicatie.

Deze punten bepalen in belangrijke mate de visie van de kerk op het verwezenlijken van de genoemde missie.

De randvoorwaarden om dit uit te voeren zijn

 1. Een kerk met enthousiaste vrijwilligers, waartoe o.a. behoren:
  • Adequate bemensing van de werkgroepen zoals: Kerkdiensten, Pastoraat, Vorming en Toerusting.
  • Succesvolle anticipatie op bestuurlijke vacatures. (kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen)
  • Een coördinator jeugd en jongerenzaken.
 2. Een kerk waarin op alle terreinen wordt samengewerkt en overlegd.
 3. Een kerk met optimale inzet van professionele krachten binnen onze financiële mogelijkheden, zoals financiële middelen voor:
  • De inrichting van de kerkdiensten. (Incl. beeldtaal)
  • De professionele ondersteuning van de predikant.
  • Uitvoering van het vorming en toerustingsprogramma.
 4. Een kerkzaal met daarnaast het kerkcentrum “ De Brug” voor vooral doordeweekse activiteiten.
 5. Een financieel gezonde kerk.
 6. Een intensivering van en een goede praktische samenwerking tussen de Protestantse Pelgrimsgemeente Brunssum (PPB); de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek (PGOM) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) vooral op het gebied van jeugd/jongeren, vorming/toerusting en diaconaat.

Bestuurlijke organisatie PGH

De organisatie van de PGH is erop gericht zoveel als mogelijk gebruik te maken van de kwaliteiten van de diverse gemeenteleden. Elke bijdrage, groot of klein, is van waarde.

De gemeenteleden kiezen uit hun midden een bestuur: de kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit ambtsdragers. Zij worden bijgestaan door vertegenwoordigers uit werkgroepen en gemeenteleden met een speciale opdracht.

Uit de kerkenraad wordt een moderamen gevormd, minimaal bestaande uit een voorzitter; de predikant; de scriba; een diaken; een ouderling/kerkrentmeester; een pastorale ouderling en een notulist. De moderamenleden zorgen zelf voor een vervanger in de vergadering, indien één van hen afwezig is.

De kerkenraad komt vijf keer per jaar bijeen voor de grote lijnen van het beleid en thematische onderwerpen.

Het moderamen vergadert, m.u.v. de maanden juli en augustus, maandelijks en handelt de dagelijkse bestuurlijke zaken af.

Het college van kerkrentmeesters is belast met de financiële en beheersmatige aspecten van de eigen plaatselijke gemeente.

De diakenen vormen het college van diakenen. Dit college behartigt de diakonale belangen in binnen- en buitenland. De werkgroep pastoraat coördineert en begeleidt de pastorale zorg in de PGH en ondersteunt de medewerkenden. De werkgroep bestaat uit minimaal twee ouderlingen; een medewerker van het kerkelijk bureau; een secretaris, en de predikant.

Daarnaast zijn er vele andere werkgroepen en commissies werkzaam zoals: de werkgroep kerkdiensten redactie van kerkblad Drieluik; de Raad van Kerken; het team van de kindernevendienst; protestantse vrouwengespreksgroep; de Open Brug en de werkgroep ZWO.

Beleid is, dat alle binnen onze gemeente werkzame groepen aandacht en zonodig ondersteuning krijgen. Sommige Moderamenleden hebben aandachtsgebieden naar werkgroepen, van waaruit zij op het Moderamen rapporteren. Dit zijn o.a.: Pastoraat; Diaconie; Oecumene etc. Groepen die niet kunnen terugvallen op een Moderamenlid zullen worden gevraagd of zij nog 1 keer per jaar op het Moderamen verslag willen uitbrengen.

Op deze manier hoopt het moderamen inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de gemeente en tevens een luisterend oor te bieden voor problemen, knelpunten én positieve ervaringen.

Aldus vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 24 april 2007.

Activiteitenplan 2007-2011

behorende bij Beleidsplan 2007-2011

Met het oog op onze relatie tot God

Wat Wie Wanneer
 1. Zorgen voor aansprekende wekelijkse kerkdiensten
Werkgroep kerkdiensten 2007-2011
 1. Zorgen voor Vorming en Toerusting
Werkgroep Vorming en Toerusting 2008
ter bespreking kerkenraad september 2007
 1. Canon van Bijbel en Kerk vaststellen
???? 2008-2009

Met het oog op de relatie tot elkaar

Wat Wie Wanneer
 1. Organiseren van groothuisbezoeken
Werkgroep Pastoraat 2007-2008
 1. Aandacht geven aan middengroep 12-25 en 25-40 jarigen
Werkgroep Pastoraat
Voorbereidingsgroep 12+ diensten
2007-2011
 1. Ondersteuning verwerven voor predikant
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 2007
 1. Werven en motiveren ambtsdragers en vrijwilligers
Moderamen en Kerkenraad september 2007
 1. Opzet van een open huis
Eventueel degene die het ouderenpastoraat gaat doen 2008
 1. Verborgen armoede
Diaconie i.s.m. Werkgroep Pastoraat 2007-2011
 1. Ondersteunen sociale wetgeving
Diaconie i.s.m. Werkgroep Pastoraat 2007-2011

Met het oog op de relatie tot de wereld

Wat Wie Wanneer
 1. Geldinzamelingen regio en Nederland
Diaconie 2007-2011
 1. Geldinzamelingen ZWO
ZWO 2007-2011
 1. Stimuleren gemeenteleden plaatselijke inzet op maatschappelijk gebied
Mogelijk diaconie 2008
 1. Present zijn bij plaatselijke manifestatties
Moderamen 2007-2011
 1. Presenteren activiteiten via kerkblad Drieluik e.d.
Scriba en redacties Website en kerkblad Drieluik
Eventueel op te richten werkgroep PR
2007-2011

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

De Ark - max 50 personen
datum en tijdstip 25-07-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein - max 50 personen
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein - max 50 personen
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.